POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.             Postanowienia ogólne

II.           Cel i zakres zbierania danych

III.          Podstawa przetwarzania danych

IV.         Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V.           Okres przetwarzania danych osobowych

VI.          Pliki „Cookies

VII.         Postanowienia końcowe

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Administrator/Usługodawca – Dominika Płuza Dostawca Dobrego Humoru z siedzibą we Włocławku

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.kot-w-worku.pl.

Użytkownik/Usługobiorca – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.kot-w-worku.pl jest Dominika Płuza wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Płuza Dostawca Dobrego Humoru, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Toruńska 59/36, 87-800 Włocławek, NIP:8882990999, REGON361128890, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kot-w-worku.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2.  Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z  ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a)   przetwarzane zgodnie z prawem, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

b)   zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c)   merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4.  Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.kot-w-worku.pl.

II.           CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.   W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży t.j. w celu obsługi zakupów, rezerwacji, reklamacji, zwrotów, oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw; . 

2.   Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a)   Imię i nazwisko,

b)   Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c)   Numer telefonu,

d)   Adres e-mail.

3.   Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a)   Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b)   Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c)   Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.   Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne doświadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. 

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail przetwarzany w celu otrzymywania Newslettera, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. 

III.          PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.   Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

2.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przetwarzanie ich jest dopuszczalne m.in. gdy:

a)   osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b)   jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.   Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2.Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV.         PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.   Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.   Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania/ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, zwłaszcza jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

3.   W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kot-w-worku.pl 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Usługobiorcy po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe,  unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zatrzymania danych.

5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użsługobiorcy oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Każdy Usługobiorca może to zrobić po zalogowaniu się na swoje konto lub poprzez napisanie wiadomości na: kontakt@kot-w-worku.pl

7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie Administrator Danych albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w związku z realizacją usług  w szczególności firmy obsługujące systemy informatyczne, banki i operatorzy płatności, biuro rachunkowe, podmioty prawne, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych)  i którzy robią to wyłącznie w celu prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji zamówienia złożonego przez Usługobiorcę.  


V.    OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do momentu aż Usługodawca przestaje być prawnie zobligowany do przetwarzania danych (np. dla celów księgowych) lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Gdy minie okres przetwarzania danych są one nieodwracalni usuwane.VI. PLIKI "COOKIES"

1.  Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2.   Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies"znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3.   W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”:„sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a)    „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania(opuszczenia Sklepu).

b)    „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c)    „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy,lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

4.   Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


VII.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.   Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.kot-w-worku.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

Regulamin

REGULAMIN:

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.kot-w-worku.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
REGULAMINSKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.KOT-W-WORKU.PL


I. Postanowienia ogólne
II. Definicje 
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja produktu
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy działający pod adresem www.kot-w-worku.pl prowadzony jest przez Dominikę Płuza wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Dominika Płuza Dostawca Dobrego Humoru wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Toruńska 59/36, 87-800 Włocławek, NIP: 8882990999, REGON: 
361128890, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kot-w-worku.pl,tel. +48 792 890 629. 

2. Sklep www.kot-w-worku.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.kot-w-worku.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.kot-w-worku.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może złożyć Zamówienie Produktu będącego towarem wybranym spośród dostępnego asortymentu w witrynie sklepu: www.kot-w-worku.pl

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7. Sklep www.kot-w-worku.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów,nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kot-w-worku.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kot-w-worku.pl użyte są w celach informacyjnych.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY –jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI –formularz dostępny na stronie internetowej www.kot-w-worku.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –formularz dostępny na stronie internetowej www.kot-w-worku.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kot-w-worku.pl

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Dominika Płuza wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Płuza Dostawca Dobrego Humoru, Toruńska 59/36, 87-800 Włocławek, NIP: 8882990999.

10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) prowadzenie Konta w Sklepie,
c) korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie.

5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.kot-w-worku.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

6. W przypadku problemów technicznych związanych z Formularzem Zamówień, Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej:kontakt@kot-w-worku.pl

7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 18:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 18:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
Ø oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
Ø pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
Ø niniejszy Regulamin.
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
c) płatność za pobraniem, usługa jest możliwa za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
46 1140 2004 0000 3902 7562 7504 (mBank) DOMINIKA PŁUZA DOSTAWCA DOBREGO HUMORU, ul. Toruńska 59/36, 87-800 Włocławek, NIP: 8882990999. W tytule przelewu należy wpisać "Imię Nazwisko Kot w worku miesiąc"

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu pokrywa Usługobiorca, w przypadku zamówień opiewających na kwotę 69 zł i więcej kosz dostawy pokrywa Sprzedawca.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub InPost-u.

3. Klient może osobiście odebrać Produkt, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą adresu punktu odbioru oraz terminu odbioru.

4. Klient może dokonać Zamówienia Produktu jeżeli jest on dostępny w Sklepie.

5. Produkty Zamówione będą wysyłane w przeciągu 2 Dni Roboczych od uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą za zamówione Produkty lub w terminie podanym w opisie Produktu na Sklepie.

6. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 5 do 25 Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kot-w-worku.pl
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

1. Sprzedawca poinformuje Klienta o znanych mu gwarancjach udzielonych przez producentów lub osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.

2. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej udzielanej przez podmioty wskazane w pkt 1 niniejszego rozdziału jest dowód zakupu.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kot-w-worku.pl(tytuł wiadomości: Reklamacja) lub pisemnie na adres: ul. Toruńska 55a, 87-800 Włocławek.
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Toruńska 55a, 87-800 Włocławek.
e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@kot-w-worku.pl (tytuł wiadomości: Reklamacja).
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub winny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To,co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania niemożna zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi(Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.kot-w-worku.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Dominiki Płuza wykonującej działalność gospodarczą pod firmą DOMINIKA PŁUZA DOSTAWCA DOBREGO HUMORU, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Toruńska 59/36, 87-800 Włocławek, NIP: 8882990999, REGON: 361128890. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.kot-w-worku.pl,bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.kot-w-worku.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem,w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.


Kliknij 
TUTAJ, aby pobrać druk odstąpienia od umowy lub druk reklamacyjny.

https://www.dropbox.com/s/bh6jzuw9byfx3mv/Druk%20Reklamacji.docx?dl=0

 

Ta strona używa plików cookies dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości modyfikacji czytając: Politykę Prywatności.

x